ArtLingvis – překlady a tlumočení

 
„Kvalitní překlad je umění...!”

Kdo jsme?

Jsme překladatelská firma specializující se na technické, odborné a obecné překlady a tlumočení z/do různých světových jazyků.

N a š e   f i l o z o f i e,  n á š   RUKOPIS 


RYCHLOST

Pečlivě dbáme na to, aby rychlost překladu nikdy nebyla na úkor jejich kvality, na které si zakládáme. Překlady EXPRESS vyhotovujeme v množství až 10 normostran (NS) do 24 hodin, což je téměř dvojnásobek běžné denní normy překladatele. Překlady SUPER EXPRESS vyhotovujeme v množství až 6 NS běžného textu do 12 hodin. U odborných překladů dodržujeme normu překladatele 6 NS denně.

UCELENOST

Vždy klademe důraz na spojitost jednotlivých částí překladu. Při korektuře přeloženého textu důsledně dbáme na to, aby klient obdržel ucelené a přehledné dílo a byly odstraněny veškeré nespojitosti.

KVALITA

„Kvalitní překlad je umění” je nejen naše motto, ale i zdůrazněním naší lásky k řemeslu a upřednostňování kvality před kvantitou. Jinými slovy, „lépe deset stran špičkově, nežli sto stran průměrně.”

ODBORNOST

Překladatel musí být do značné míry odborníkem na obory, kterým se věnuje. Pokud o dané disciplíně nic neví, neměl by se do překladu pouštět a čestně ho odmítnout. Naší předností je lingvistická vzdělanost zejména v technických, odborných a společenskovědních disciplínách.

PŘESNOST

Z hlediska daného oboru klademe důraz na jeho specifika a relevanci použitých termínů. Dost bylo irelevantních šlendriánů, kde pro honbu za naklepanými normostranami překladatel z časových důvodů vezme hned to první slovo, které ho napadne.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Jsme toho názoru, že každý zákazník je jedinečný a jako takový si zaslouží, abychom naslouchali jeho specifickým potřebám. Vše záleží na dohodě.

SERIÓZNOST

Neslibujeme nesplnitelné, pokud specifickému oboru překladu dostatečně nerozumíme, překlad čestně odmítneme či doporučíme jiného odborníka. Rovněž pokud by klientem požadovaná rychlost překladu měla ohrozit jeho kvalitu, raději Vás zdvořile odkážeme na konkurenci.